WSKAZANIA PASTERSKIE

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2024

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

 

I  PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 

1.     Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

a)      we wszystkie piątki całego roku,

b)      w Środę Popielcową.

 

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

 

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

 

2.     Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

a)      w Środę Popielcową,

b)      w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 

3.     Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową  i Wielki Piątek.

 

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych,  z wyjątkiem:

a)      Środy Popielcowej,

b)      Wielkiego Piątku.

 

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

 

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

 

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.  

 

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

 

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 

 

II.    CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

 

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 14 lutego 2024 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 26 maja 2024 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 DANINA DIECEZJALNA

 

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

† Stanisław Gądecki

 

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

 

ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI

 

LIST PASTERSKI

ARCYBISKUPA  POZNAŃSKIEGO

NA WIELKI POST ROKU PAŃSKIEGO 2024

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15).

 

Drodzy Archidiecezjanie, Bracia i Siostry w Chrystusie,

 

1.         W Środę Popielcową wkroczyliśmy w czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Na początku tego okresu – w jego dzisiejszą pierwszą niedzielę – staje przed nami Chrystus z wezwaniem: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

 

Pomocą w tym procesie – bo niewątpliwie nawracanie się jest procesem – będzie nasze uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, udział w rekolekcjach wielkopostnych, pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych w Poznaniu, a nade wszystko przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Chciałbym też zwrócić Waszą uwagę na piątkowe umartwienie związane z rodzajem spożywanych pokarmów, nazywane potocznie piątkowym postem.

 

Nade wszystko jednak trzeba podkreślać, że post jest nierozdzielnie połączony z miłością bliźniego. W pochodzącym z chrześcijańskiej starożytności dziele, noszącym tytuł Pasterz, czytamy: „W dniu, w którym będziesz pościł nie weźmiesz nic do ust prócz chleba i wody, a pokarmy, które miałeś spożyć  w tym dniu dasz wdowie albo sierocie, albo biednemu; i tak będziesz pościł, aby ten, który otrzymał z postu twego, napełnił duszę swą i modlił się za ciebie do Boga”. W podobny sposób wypowiadał się św. Ambroży, który pisał: „A to powinniście wiedzieć, że to, co odmawiacie ciału waszemu w poście, wszystko winniście dać biednym, a nie zachowywać  dla siebie... To, co odmawiacie sobie poszcząc, winniście do nieba skierować przez biednych”. Takie pojęcie postu Ojcowie Kościoła przejęli od proroków Starego Testamentu i samego Chrystusa. „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków – mówił Bóg przez proroka Izajasza (Iz 58,7n.) 

Dlatego w roku duszpasterskim, w którym towarzyszy nam hasło: Uczestniczę w życiu Kościoła, należy przypomnieć, że „Kościół nigdy nie może być zwolniony od czynienia caritas, jako uporządkowanej działalności wierzących i, z drugiej strony, nigdy nie będzie takiej sytuacji, w której caritas poszczególnych chrześcijan nie będzie potrzebna, gdyż człowiek, poza sprawiedliwością, potrzebuje i zawsze będzie  potrzebował miłości” (Benedykt XVI, Deus Caritas est, 29).  

2.         Skoro  okres Wielkiego Postu ma nas doprowadzić do czynnej miłości bliźniego, to tegoroczny Wielki Post domaga się w sposób szczególniejszy zwrócenia naszej uwagi na tych spośród bliźnich, którzy są w największej potrzebie, bo zagrożone jest ich życie, a sami nie mogą się bronić.  

„Kiedy Kościół stwierdza, że bezwarunkowe poszanowanie prawa do życia każdej niewinnej osoby – od poczęcia do naturalnej śmierci – jest jednym z filarów każdego cywilizowanego społeczeństwa, «pragnie po prostu przyczyniać się do budowy państwa o ludzkim obliczu. Państwa, które uznaje za swą podstawową powinność obronę fundamentalnych praw człowieka, zwłaszcza człowieka słabszego». (…). Nie może bowiem istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw. Nie może istnieć prawdziwy pokój, jeśli się nie bierze w obronę i nie popiera życia (…)

Niejednokrotnie w życiu publicznym daje się słyszeć fałszywą tezę: „większość ma zawsze rację”. W demokracji – niewątpliwie – większość podejmuje decyzje. Nie oznacza to jednak, że racja jest po stronie większości, a jedynie, że mniejszość nie potrafiła znaleźć wystarczająco przekonujących argumentów, aby stać się większością. O racji nie decyduje liczba zwolenników danego poglądu. Racja – przede wszystkim racja etyczna – często jest po stronie mniejszości. Niekiedy zaś – o czym przypomina postać Sokratesa – po stronie pojedynczego człowieka o dobrze uformowanym sumieniu” (Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w kwestii aborcji – 26 stycznia 2024 roku).

Także dlatego – wobec zapowiedzi rządu o udostępnieniu preparatów tzw. antykoncepcji doraźnej kobietom od 15. roku życia bez recepty (a młodszym na receptę) – Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych opublikował stanowisko wyrażające poważne zastrzeżenia wobec takiego kroku. Dotyczą one zarówno kwestii ściśle medycznych, jak i etycznych.

Zespół zwraca uwagę na wczesnoporonne działanie obecnych na rynku preparatów. Szczególny niepokój i sprzeciw Zespołu budzi udostępnienie tych preparatów osobom nieletnim, których układ hormonalny jest jeszcze nie w pełni ukształtowany, tym bardziej, że żaden z tych preparatów nie został w sposób wystarczający przebadany pod kątem wpływu na kobiety w wieku poniżej 16. roku życia.

W Stanowisku Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych czytamy, że „stosowanie tabletek ‘po’ przyczynia się do traktowania ciąży jako problemu, z którym trzeba walczyć wszelkimi środkami, włącznie z aborcją. W konsekwencji zmniejsza się szacunek dla życia człowieka i zwiększa się akceptowalność procedur medycznych związanych z jego niszczeniem”. „Z punktu widzenia etycznego stosowanie takich środków jest niemoralne, gdyż zawiera w sobie akceptację zniszczenia życia konkretnej osoby” (Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych odnośnie do stosowania tzw. antykoncepcji doraźnej - 31 stycznia 2024).

3.         To, co dzieje się aktualnie w Polsce dowodzi, jak bardzo jest nam potrzebna odnowa naszych sumień. Za św. Janem Pawłem II powtarzamy, Polska potrzebuje ludzi sumienia. Nasz wielki i święty Rodak  mówił: „Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia,  sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej Ojczyźnie; to znaczy także  podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne” (Skoczów 1995). Mimo iż od momentu wypowiedzenia tych słów upłynęło już nieco czasu, one nic nie straciły na swej aktualności. Te słowa odnoszą się do wszystkich, ale specjalnego znaczenia nabierają w odniesieniu do młodszego pokolenia. W formowaniu prawego sumienia – uczęszczającym do różnego rodzaju szkół – pomaga szkolna nauka religii i dlatego uczestnictwo w niej jest tak ważne. Korzystając z okazji przekazuję serdeczne podziękowanie wszystkim katechetom – kapłanom, siostrom zakonnym oraz wielkiej rzeszy osób świeckich, którzy katechizując w szkołach służą tym samym Ojczyźnie, pomagając wychować obywateli  prawego sumienia. 

4.         Drodzy Bracia i Siostry! Pośród uczynków, jakie zaleca nam Kościół znajduje się wspomniany post i związana z nim jałmużna, ale jest także modlitwa. W modlitwie nie ustawajmy (por. Łk 18,1). Dlatego cieszę się, że ostatnio na mapie Archidiecezji pojawiły się kolejne świątynie, w których trwa nieustanna, dzień i noc, prowadzona modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Niech Wielki Post będzie w całej Archidiecezji czasem wzmożonej modlitwy, tak indywidualnej, jak i wspólnotowej. Raz jeszcze usilnie proszę Was, abyście w każdej parafii, w wybranym dniu tygodnia, klękali wraz z Waszymi kapłanami przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Niech to będzie modlitwa uwielbienia, przeproszenia, błagania i prośby. Wśród próśb, które pragnę Wam polecić niech znajdzie się wołanie o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie. Proszę też o modlitwę za Kościół i trwający synod. Módlcie się również za rodziców, młodzież i dzieci, a także o powołania do służby w Kościele. Módlcie się też i za mnie, którego Chrystus – na tym etapie historii Archidiecezji – ustanowił Waszym pasterzem.

Dziękując Wam za współpracę z Waszymi kapłanami i poczucie odpowiedzialności za parafie, a przez nie za Archidiecezję i Kościół Powszechny.

 

Na szczęśliwe i owocne przeżycie tegorocznego Wielkiego Postu z serca Wam błogosławię,

 

 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu

Poznań, dnia 18 lutego 2024 roku

N. 566/2024

 

 

 

 

Plan duszpasterski na  rok 2023/2024

Msze św. w Niedziele i Święta: 

- sobota – godz. 17. 00,

-niedziela – godz. 8.00, 9.30, 11.00. ( z udziałem dzieci)     

- w święta zniesione -  godz. 8.00 i 17.00.                                                                                                                              

Nabożeństwa:
5 dzień miesiąca       -  litania do św. Faustyny 
16 dzień miesiąca    -  
modlitwa za Ojczyznę i naszą parafię za wstawiennictwem św. JP II. 
19 dzień miesiąca   –  litania do św. Józefa w intencji rodzin

23 dzień miesiąca    - litania do św. Wojciecha w intencji naszej parafii

28 dzień miesiąca  – litania do bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego
każdy piątek            -  g.  16.50 koronka do Miłosierdzia Bożego
każda środa             – g. 16.30 nowenna do MBNP                                                                                            każda sobota          – godz. 16.30 – różaniec z litanią loretańską.

- spowiedź św. przed każdą Mszą św. 

- biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku po Mszy św.

- pierwsza środa miesiąca spotkanie z Żywym Różańcem i rodzicami modlącymi się za swoje dzieci.

- I czwartek miesiąca (modlitwa o powołania do służby w kościele, adoracja w ciszy od 16.30. oraz Komunia św. pod dwiema postaciami)

 

- I piątek miesiąca (nabożeństwo do NSPJ) - adoracja N. Sakramentu  na godzinę przed mszą św., w tym czasie okazja do spowiedzi św. (objazd chorych od godz. 8.00 rano.)

- I sobota miesiąca różaniec o godz. 7.30 i msza św. o godz. 8.00

- od V – do X – w 13 dzień miesiąca - nabożeństwo fatimskie.

 

- w ostatni  piątek miesiąca Msza św. o godz. 18.00  z modlitwą uwielbienia.

– pierwsza niedziela miesiąca godz. 11.00 – błog. rocznych dzieci.                                                                

 

– druga  niedziela miesiąca godz. 8.00 – błog.  dla kobiet w stanie błogosławionym.

 

 

- w październiku różaniec o 17.00, po czym Msza św.

-----------------------------------------------------------------------

Rekolekcje szkolne

poniedziałek 13.11, wtorek 14.11 i środa 15.11. 2023r.

 

 

Poniedziałek 13.11. – godz. 10.15 – kl. 0,1,2,3,4 –  kościół.                                 godz. 11.15 – kl. 5,6,7,8     - kościół.

 

Wtorek 14.11. - godz. 10.15 – kl. 0,1,2,3,4 – kościół.                                          godz. 11.15 – kl. 5,6,7,8   - kościół.

 

Środa  15.11. - godz. 10.15 – kl. 0,1,2,3,4 – kościół.                                   godz. 11.15 – kl. 5,6,7,8    - kościół. (Msza  św.)

 

 

 

Marsz Wszystkich Świętych w parafii św. Wojciecha  w Rusku  we wtorek 31 października godz. 16.30.

(rozpoczęcie na cmentarzu przy Krzyżu)

Marsz jest naszą alternatywą na tak bardzo propagowany we współczesnej kulturze Halloween, nawet w naszej Parafii i w szkołach. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Marszu Świętych.31 października(wtorek) o godzinie 16.30 rozpocznie się przy krzyżu na cmentarzu.

 

Zachęcamy i prosimy, dzieci, dorosłych o przebranie się za swoich patronów lub za anioły. Bardzo prosimy przynieść wizerunki swoich ulubionych świętych. Dzieci mogą przynieść instrumenty i dzięki temu stworzymy Wielką Orkiestrę Świętych. W radosnej procesji przejdziemy ulicami naszej parafii  z relikwiami świętych. Zakończymy Mszą św. o godz. 17.00 w naszym kościele.

Wszyscy Święci i Święte – módlcie się za nami

Zapraszamy do wspólnego udziału. 

 

 

1.  

 

1.   W  niedzielę 8 października organizujemy różaniec po wioskach w naszej parafii. Wyruszymy o 16.00 z kościoła, pójdziemy przez bloki, dalej w kierunku Suchorzewka, przez Strzyżewko i wrócimy ul. Strzyżewską i Szkolną do kościoła. Kto z przyczyn zdrowotnych nie da rady przejść całej trasy, można przejść fragment. Prosimy udekorować domy flagami, okna obrazami Maryjnymi. Zapraszam dzieci, młodzież, kandydatów do bierzmowania, oraz wszystkich.  Proszę też naszych niezawodnych strażaków o zabezpieczenie trasy.

 

Serdecznie zapraszamy na „EKSTREMALNY NOCNY RÓŻANIEC” – Wystarczy Ci Mojej Łaski, który odbędzie się 20.10.2023r.. Start po Mszy św. ok. godz. 18.00 z naszego kościoła. Szczegółowe informacje oraz zapisy w zakrystii. Osoby, które nie mogą wyruszyć, zapraszamy do czuwania w kościele. Plan zostanie podany w  niedzielę za tydzień.

7.    

Jednocześnie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia pod hasłem „Świętymi bądźcie, jak Ja jestem święty.” Odbędzie się w piątek 27.10.2023r. o godz. 18.00 – różaniec, Msza św. z nauką, adoracja N. Sakramentu z modlitwą uwielbienia i wstawienniczą z nakładaniem kapłańskich rąk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na kolejny Parafialny Wieczór Uwielbienia pod hasłem – „Gdzie jest skarb Twój, tam będzie Twoje serce”, który odbędzie się w piątek 29.09.2023r. o godz. 18.00 – Różaniec, o godz. 18.30 msza św. i adoracja z modlitwą uwielbienia i modlitwą wstawienniczą.                                                                                     

 

czynne od poniedziałku do piątku po mszy św., czyli najczęściej od 18.30 - 19.00 /jeśli msza św. we wtorek jest o g. 8.00, to wtedy Biuro Parafialne czynne tylko od 8.30 do 8.45/.

W sytuacjach wyjątkowych np. pogrzeb, proszę dzwonić i umawiać się telefonicznie na załatwienie wszelkich formalności.

 W związku z przepisami RODO informuję że:

- Osobą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych w parafii jest proboszcz. To na nim spoczywa obowiązek czuwania nad prawidłowym zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego oraz koordynacji działalności ewentualnych współpracowników. Proboszcz ma w szczególności dbać o zachowanie standardów przetwarzania danych, a w szczególności dbać o ich staranne gromadzenie, zabezpieczenie i przetwarzanie.

Proboszcz powinien też – niezwłocznie – uaktualniać dane na zgodny z prawem wniosek osoby zainteresowanej. W odniesieniu do danych zawartych w parafialnych księgach metrykalnych może jednak dokonywać zmian wyłącznie za zgodą biskupa miejsca.

Proboszcz musi dbać o takie przechowywanie i przetwarzane danych, aby zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Do jego obowiązków należy zwłaszcza dbanie o to, by wszystkie księgi metrykalne i inne zbiory danych były przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym i zabezpieczonym przed wejściem osób nieuprawnionych.

 

- zapowiedzi przedślubne są umieszczane tylko w na tablicy ogłoszeń i czytane w ogłoszeniach /nie ma ich w internecie/. Podaje się do wiadomości imię, nazwisko oraz parafię zamieszkania.

- intencje mszalne czytając będę podawał na dotychczasowych zasadach /wymieniam imię i nazwisko zmarłego oraz rocznicę śmierci, a także ofiarodawcę = jeśli ktoś sobie nie życzy to powinien o tym informować zamawiając mszę św. (chodzi o tzw. msze św. pogrzebowe)/. W internecie nie umieszcza się informacji o osobach zamawiających intencje mszalne. W związku z tym na parafialnej stronie internetowej w intencjach mszalnych pojawi się intencja mszalna, bez informacji od kogo intencja została przyjęta (bez nazwisk). Natomiast w gablocie parafialnej informacja taka może być zamieszczona.

-  świadectwa chrztu, bierzmowania, ślubu i inne druki i zaświadczenia można wydawać w Biurze Parafialnym wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, a w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Proszę przychodzić z dowodami osobistymi.

- świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

- przeglądanie i badanie ksiąg ochrzczonych lub innych w celach naukowych lub genealogicznych wymaga odrębnego zezwolenia proboszcza lub biskupa. Nie mogą zostać udostępnione do tych badań księgi zawierające dane dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w czasie chronionym (czyli chrztów – mniej niż 100 lat, małżeństw mniej niż 60 lat i zgonów – mniej niż 50 lat).

W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów dekretu Konferencji Episkopatu Polski należy zwrócić się o pomoc do najbliższego inspektora ochrony danych = w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Podkategorie