W związku z przepisami RODO informuję że:

- Osobą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych w parafii jest proboszcz. To na nim spoczywa obowiązek czuwania nad prawidłowym zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego oraz koordynacji działalności ewentualnych współpracowników. Proboszcz ma w szczególności dbać o zachowanie standardów przetwarzania danych, a w szczególności dbać o ich staranne gromadzenie, zabezpieczenie i przetwarzanie.

Proboszcz powinien też – niezwłocznie – uaktualniać dane na zgodny z prawem wniosek osoby zainteresowanej. W odniesieniu do danych zawartych w parafialnych księgach metrykalnych może jednak dokonywać zmian wyłącznie za zgodą biskupa miejsca.

Proboszcz musi dbać o takie przechowywanie i przetwarzane danych, aby zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Do jego obowiązków należy zwłaszcza dbanie o to, by wszystkie księgi metrykalne i inne zbiory danych były przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym i zabezpieczonym przed wejściem osób nieuprawnionych.

 

- zapowiedzi przedślubne są umieszczane tylko w na tablicy ogłoszeń i czytane w ogłoszeniach /nie ma ich w internecie/. Podaje się do wiadomości imię, nazwisko oraz parafię zamieszkania.

- intencje mszalne czytając będę podawał na dotychczasowych zasadach /wymieniam imię i nazwisko zmarłego oraz rocznicę śmierci, a także ofiarodawcę = jeśli ktoś sobie nie życzy to powinien o tym informować zamawiając mszę św. (chodzi o tzw. msze św. pogrzebowe)/. W internecie nie umieszcza się informacji o osobach zamawiających intencje mszalne. W związku z tym na parafialnej stronie internetowej w intencjach mszalnych pojawi się intencja mszalna, bez informacji od kogo intencja została przyjęta (bez nazwisk). Natomiast w gablocie parafialnej informacja taka może być zamieszczona.

-  świadectwa chrztu, bierzmowania, ślubu i inne druki i zaświadczenia można wydawać w Biurze Parafialnym wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, a w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Proszę przychodzić z dowodami osobistymi.

- świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

- przeglądanie i badanie ksiąg ochrzczonych lub innych w celach naukowych lub genealogicznych wymaga odrębnego zezwolenia proboszcza lub biskupa. Nie mogą zostać udostępnione do tych badań księgi zawierające dane dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w czasie chronionym (czyli chrztów – mniej niż 100 lat, małżeństw mniej niż 60 lat i zgonów – mniej niż 50 lat).

W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów dekretu Konferencji Episkopatu Polski należy zwrócić się o pomoc do najbliższego inspektora ochrony danych = w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.